YATAY GEÇİŞ BİLGİ REHBERİ

AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO) İLE YATAY GEÇİŞ İŞLEM TAKVİMİ

BİRİMLER BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARIN

İLANI

KESİN KAYIT YEDEK KAYIT
BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA BİTİŞ
KONTENJAN İLAN EDİLEN BİRİMLER 15.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 01.02.2018 02.02.2018 05.02.2018 09.02.2018 12.02.2018 14.02.2018

 

MERKEZİ PUAN (EK MADDE -1) İLE YATAY GEÇİŞ İŞLEM TAKVİMİ

BİRİMLER BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARIN

İLANI

KESİN KAYIT YEDEK KAYIT
BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA BİTİŞ
KONTENJAN İLAN EDİLEN BİRİMLER 15.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 01.02.2018 02.02.2018 05.02.2018 09.02.2018 12.02.2018 14.02.2018

Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminde kaydınız bulunmuyorsa

Yatay Geçiş Başvuru Formu Oluşturma Yardım Klavuzu
HEMEN KAYDOLMAK İÇİN TIKLAYINIZ PAROLA OLUŞTURMA YARDIM KILAVUZU

 

AGNO YATAY GEÇİŞ

BAŞVURU BELGELERİ

MERKEZİ PUAN YATAY GEÇİŞ

BAŞVURU BELGELERİ

YURTDIŞINDAN YATAY GEÇİŞ

BAŞVURU BELGELERİ

Ön kayıt başvuru formu

(Öğrenci Bilgi Sisteminden alınacaktır.)

Ön kayıt başvuru formu

(Öğrenci Bilgi Sisteminden alınacaktır.)

Ön kayıt başvuru formu

(Öğrenci Bilgi Sisteminden alınacaktır.)

Not belgesi (transkiript) (Onaylı) Not belgesi (transkiript) (Onaylı) Not belgesi (transkiript) (Onaylı)
Disiplin durumunu gösterir belge, (Onaylı) Disiplin durumunu gösterir belge, (Onaylı) Disiplin durumunu gösterir belge, (Onaylı)
Ders içerikleri Ders içerikleri Ders içerikleri
 

…………………………………………………………………

 

İlgili (sınava girdiği ve yükseköğretim programına yerleştiği) yıla  ait ÖSYM sınav Sonuç Belgesi

ÖSYM tarafından yerleştirilmişler ise ÖSYM yerleştirme belgesi,

Kendi imkânlarıyla yerleşmiş iseler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun “YÖK Tarafından Tanınırlığı”na dair belge

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

AGNO ile yatay geçiş kontenjanları ile ilgili bilgilere  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ sayfasından ulaşılabilmektedir.

Bahar yarıyılında lisans programlarına AGNO ile yatay geçiş yapılamamakta, önlisans programlarının ise  2 nci yarıyılına yapılabilmektedir.

MERKEZİ PUAN ( EK MADDE 1) İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemleri;

A – Güz Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 8 inci maddesinde yer alan “Yükseköğretim Kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90’ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar öğrenci kontenjanı ayrılmasına” hükmü (Değişik 28.04.2017 tarih ve 30043 sayılı YÖK yazısı)

10 uncu maddesinde yer alan, “Üniversitelerin ayrıca bir kontenjan ilan etmesinin gerekmediğine, başvuruların her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan önce 1 Ağustostan 15 Ağustos dahil alınmasına, başvuruların değerlendirme işlemlerinin Eylül ayının 10’una kadar ilan edilerek, kayıtların da Eylül ayının 15’ine kadar bitirilmesine, kaydı yapılan öğrencilerin Eylül ayı sonuna kadar yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna bildirilmesi, (Değişik 28.04.2017 tarih ve 30043 sayılı & 06.06.2017 tarih ve 37697 sayılı YÖK yazıları)

hükümleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

B – Bahar Dönemi Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 8 inci maddesinde yer alan “Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %20’sini geçmeyecek kadar kontenjan ayrılmasına” hükmüne bağlı olarak Üniversitemiz Senatosunun 25.12.2017 tarih ve 18/153 sayılı kararında yer alan “Üniversitemizde yıllık olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten birimler (Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi) hariç olmak üzere diğer tüm birimlerde yürütülmekte olan önlisans ve lisans programlarının her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının % 20’si kadar kontenjan ayrılması” hükmü,

10 uncu maddesinde yer alan, “Sadece bahar dönemine mahsus olmak üzere Üniversiteler tarafından ayrılan kontenjanların ilan edilmesine, başvuruların ve değerlendirmelerin bahar dönemi için eğitim öğretim dönemi başlamadan önce yapılmasına”

hükümleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

Ek Madde-2 Uyarınca Yemen’den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar

Ek Madde-2 Uyarınca Mısır ve Suriye’den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar

Libya’dan Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar

Ek Madde-2 Uyarınca Yemen’den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL,

YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş

MADDE 14 – (1) Üniversite senatoları tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile üniversite senatosu tarafından belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.

(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır.

(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

(4) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

(5) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 15 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin uyrukluğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi değildir.

Özel durumlarda yatay geçiş

EK MADDE 2 – (Ek:RG-21/9/2013-28772)

(1) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI

YATAY GEÇİŞLER VE KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş

MADDE 13 – (1) İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının teklifi ile Senato tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan açılması halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile senato tarafından bu uygulama esaslarında belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.

(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından üniversiteye geçiş için bu uygulama esaslarının 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen yatay geçiş şartları aranır.

(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrenciler, yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

(4) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

(5) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversite tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu`nun 08/01/2015 tarihli  toplantısında görüşülen ve kabul edilen “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uyarınca Yapılacak Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar” Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında ilan edilmiştir.

Ek Madde 1 Kapsamında yatay geçiş için Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden önkayıt yaptıran öğrenci adaylarının, ön kayıt formu ile birlikte gerekli diğer belgeleri kayıt yaptırmak istedikleri Dekanlık/Müdürlüğe belirtilen başvuru tarihleri içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde ilgili belgelerle Dekanlık/Müdürlüğe müracaat etmeyenlerin talepleri değerlendirmeye alınamayacaktır. Yatay geçiş başvuruları, ilgili birimler tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları kendi internet sayfalarında ilan edilecektir.

Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemleri;

A- Güz Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar’ın;

8 inci maddesinde yer alan “Yükseköğretim Kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90’ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar öğrenci kontenjanı ayrılmasına” hükmü (Değişik 28.04.2017 tarih ve 30043 sayılı YÖK yazısı)

10 uncu maddesinde yer alan, “Üniversitelerin ayrıca bir kontenjan ilan etmesinin gerekmediğine, başvuruların her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan önce 1 Ağustostan 15 Ağustos dahil alınmasına, başvuruların değerlendirme işlemlerinin Eylül ayının 10’una kadar ilan edilerek, kayıtların da Eylül ayının 15’ine kadar bitirilmesine, kaydı yapılan öğrencilerin Eylül ayı sonuna kadar yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna bildirilmesi, (Değişik 28.04.2017 tarih ve 30043 sayılı & 06.06.2017 tarih ve 37697 sayılı YÖK yazıları)

hükümleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

 

B – Bahar Dönemi Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar’ın

8 inci maddesinde yer alan “Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %20’sini geçmeyecek kadar kontenjan ayrılmasına” hükmüne bağlı olarak Üniversitemiz Senatosunun 25.12.2017 tarih ve 18/153 sayılı kararında yer alan “Üniversitemizde yıllık olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten birimler (Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi) hariç olmak üzere diğer tüm birimlerde yürütülmekte olan önlisans ve lisans programlarının her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının % 20’si kadar kontenjan ayrılması” hükmü,

10 uncu maddesinde yer alan, “Sadece bahar dönemine mahsus olmak üzere Üniversiteler tarafından ayrılan kontenjanların ilan edilmesine, başvuruların ve değerlendirmelerin bahar dönemi için eğitim öğretim dönemi başlamadan önce yapılmasına”

hükümleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

 

Ek Madde 1 Uyarınca Yapılacak Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasıyla ilgili YÖK Yazısı İçin tıklayınız.

Ek Madde 1 Uyarınca Yapılacak Yatay Geçiş İşlemlerine Başvuru Tarihlerinde Değişiklik Yapılmasıyla ilgili YÖK Yazısı İçin tıklayınız.

Yatay Geçişle İlgili Özet Bilgi Nasıl Alabilirim?

Özet bilgi almak için tıklayınız.

 

Yatay geçiş nedir?

Yatay geçiş, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te yer alan esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasıdır.

 

Kaç türlü yatay geçiş vardır?

Temelde üç tür yatay geçiş vardır. Bunlar;

a) Kurum içi yatay geçiş; aynı yükseköğretim kurumu içerisinde farklı birimlere yapılan yatay geçiştir. (Örnek, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümüne yapılan yatay geçiş)

b) Kurumlar arası yatay geçiş; Farklı yükseköğretim kurumları arasında yapılan yatay geçiştir. (Örnek, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümüne yapılan yatay geçiş)

c) Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş; Yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarından yurtiçinde bulunan yükseköğretim kurumları arasında yapılan yatay geçiştir. (Örnek, Yemen San’a Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümünden Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümüne yapılan yatay geçiş)

 

Kaç şekilde yatay geçiş yapılabilir?

Yatay geçiş iki şekilde olabilir,

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması ile yatay geçiş; öğrencinin bulunduğu yarıyıl/yıldaki ağırlıklı genel not ortalamasına bağlı olarak yapılan yatay geçiştir.

b) Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş; öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yapılan yatay geçiştir.

 

Yatay geçiş için ne zaman başvuru yapabilirim?

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması ile yatay geçiş için ilgili yılın akademik takviminde yer alan tarihler içerisinde; Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş için ise 30 Ağustos’a kadar başvurabilirsiniz.

 

Ara dönemde (Bahar Yarıyılında) yatay geçiş yapabilir miyim?

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına bağlı olarak önlisans programları (2 yıllık programlar) için ara dönemde (bahar yarıyılında) yatay geçiş yapılmakta, lisans programları (4 yıllık programlar) için yapılmamaktadır.

Merkezi yerleştirme puanı ile hem güz hem de bahar yarıyıllarında yatay geçiş yapılabilmektedir.

 

Hangi sınıflara yatay geçiş yapılmaz?

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına bağlı olarak önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

Yatay geçiş için başvuru belgeleri nelerdir?

1-      Dilekçe,

2-      Öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı ve tüm derslerini ve bu derslerden aldığı notları gösteren not durum belgesi (transkript)’nin aslı,

3-      Ders içerikleri (ilgili kurumdan onaylı),

4-      Disiplin cezası almadığına dair belge

 

Daha önce kayıt dondurmuştum, yatay geçiş yapabilir miyim?

Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 

Yatay geçiş yaptıktan sonra hangi sınıfın derslerini alacağım?

Birimler tarafından oluşturulan yatay geçiş komisyonları, yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile yatay geçiş yapmak istediği programın derslerini dikkate alarak, “Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları”na göre öğrencinin muaf olacağı ve hangi yarıyıla intibak ettirileceğini tespit eder ve öğrencinin kayıt yaptıracağı dersleri belirler.

 

Vakıf Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler Devlet Üniversitelerine yatay geçiş yapabilir mi?

Vakıf Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, yatay geçiş ile ilgili şartları sağlamaları halinde Devlet Üniversitelerine yatay geçiş yapabilirler. İlgili mevzuat (Bakanlar Kurulu Kararı) gereğince vakıf üniversitesinden devlet üniversitesine yatay geçiş yapan öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işlem yapılır.

 

İkili öğretimden (II.Öğretimden) örgün öğretime (gündüz öğretime) yatay geçiş yapabilir miyim?

İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

 

Örgün öğretimden (gündüz öğretiminden) ikili öğretime (II. Öğretime) yatay geçiş yapabilir miyim?

Yatay geçiş şartları kapsamında birinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Birinci öğretimden II. Öğretime geçenler, II.Öğretim programları için belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler.

 

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir mi?

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.