LİSANSÜSTÜ BAŞVURU BİLGİ REHBERİ

Değerli Lisansüstü Öğrenci Adayı,

Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlar için yapılacak öğrenci kayıt işlemleri, bu sayfa üzerinde yer alan kapsam ve koşullarda yürütülecektir.

Neden Lisansüstü Eğitim?

Bir ülkenin gelişme ve kalkınmasında, öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştiren lisansüstü öğretim düzeyi önemli bir göstergedir. Üniversitelerin araştırma yapma, bilgiyi üretme ve üretilen bilgiyi ürüne dönüştürme aşamalarında lisansüstü öğretim ülkelerin gelişmişlikleri ile doğru orantılıdır.

Üniversitelerde verilen lisansüstü öğretim ve özellikle doktora aşaması, bir üniversitenin ulusal ve uluslararası bilimsel saygınlığının ve araştırma düzeyinin önemli bir göstergesidir. İnsanlığın bilim ve teknoloji çağı olarak adlandırılabilecek bir dönemi yaşamakta olması yukarıda belirtilen öğretim süreçlerinin bir sonucudur. Bu sebeple ülkemizde öğrencilerin daha iyi bir eğitim almaları için lisanüstü öğretimde her geçen gün yeni iyileştirmeler yapılmaktadır.

Lisansüstü Eğitimde Neden Atatürk Üniversitesi?

Üniversitemizde lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri enstitü müdürlüklerimizce gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizde, 7 enstitü müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü eğitim-öğretim kapsamında, 254 tezli yükseklisans ve 18 tezsiz yüksek lisans programı olmak üzere toplam 272 yüksek lisans programında 10476 öğrenci, 215 doktora programında da 3032 öğrenci olmak üzere lisansüstü eğitim-öğretim programlarında toplam 13508 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.

Bu programlarda toplam 874 yabancı uyruklu öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsünün bazı yüksek lisans programlarında eğitim İngilizce olarak yürütülmektedir.

YAPILACAK İŞLEM 

İŞLEM TARİHİ

 Başvuru ve Başvuru Onay İşlemleri* 

03 Temmuz 2017

14 Temmuz 2017

 Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı Anasanat/Anabilim Dalları Yeterlik Sınavı

18 Temmuz 2017

 Türkçe Dil Sınavı (Yabancı Uyruklu Öğrenciler için)

18 Temmuz 2017

 Doktora Sınavı (Türk Uyruklular İçin**)

20 – 21 Temmuz 2017

Sonuçların İlanı 

26 Temmuz 2017

 Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları

27 Temmuz 2017

01 Ağustos 2017

Boş Kalan Kontenjanlar İçin Ek Yerleştirme Sonuçlarının  İlanı 

02 Ağustos 2017

 Ek Yerleştirme Yolu İle Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları

03 – 04 Ağustos 2017

 Ders Kayıtları

11-15 Eylül 2017

 Derslerin Başlaması

18 Eylül 2017

*Tezsiz Yükseklisans Programlarına 04 Ağustos 2017 tarihine kadar yapılacak yerleştirme ve kayıt işlemlerinden sonra boş kalan kontenjanlar için;

a) Nihai yerleştirme: başvuru tarihlerinde başvuruları olup herhangi bir Uzaktan Eğitim Tezsiz Yükseklisansprogramına yerleşen veya yerleşemeyen öğrenci adayları için,

b) Yeni başvuru ile yerleştirme; Başvuru tarihlerinde başvurusu olmayan ancak, Uzaktan Eğitim Tezsiz Yükseklisans Programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenci adayları için,

kesin kayıt işlemleri 29 Ağustos 2017 tarihine kadar yapılacaktır.

**Doktora programlarına müracaat edip, sınava girmeyen aday, programa yerleştirmede değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİNİ
OBS’de kullanıcı kaydı olan adaylar Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne giriş yaparak,
OBS’de kullanıcı kaydı olmayan adaylar iseKaydol” linki aracılığı ile kullanıcı adı ve şifresi alıp, OBS’ye giriş yaparak
 BAŞVURU İŞLEMLERİ & KAYIT BAŞVURULARI
linki ile açılan sayfada yer alan LİSANSÜSTÜ BAŞVURU başlığı aracılığı ile gerçekleştirebilirler.

 BAŞVURU ŞARTLARI

1) Aday, müracaat tarihleri içerisindeÖğrenci Bilgi Sisteminden başvurusunu yaptıktan sonra gerekli belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne kendisi veya vekili vasıtasıyla  başvurusunu onaylatmalıdır. Aksi takdirde müracaat geçersiz sayılacaktır. Uzaktan eğitim program müracaatları hariç, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

2) Üniversitemiz yüksek lisans programlarına başvurularda tercih sistemi uygulanacaktır. Yükseklisans programlarına başvuracak öğrenci adayları 3 tercih yapabileceklerdir. Ancak, Güzel Sanatlar Enstitüsü Ana Sanat Dalları öğrenci adayları 1 tercih yapacaklardır.

3) Lisans veya yüksek lisans diplomasıyla doktora programına müracaat edecek öğrenci adayları 2 tercih  yapabileceklerdir.

4) Tıp fakültesi mezunu olup temel tıp bilimleri alanında doktora programlarına müracaat edecek öğrenci adayları 2 tercih yapabileceklerdir.

5) Lisansüstü programlara müracaat eden öğrenci adayları, ilgili enstitü öğrenci işleri bürosundan başvuru işlemini onaylattıktan sonra kullanıcı adı ve şifresiyle Öğrenci Bilgi Sistemi’ne giriş yaparak tercih ekranından tercih işlemleriniyapmalıdır. Tercih işlemini yapmayan/tamamlamayan lisansüstü öğrenci adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) Yükseklisans programlarına başvuran öğrenciler, tercih sırası dikkate alınarak sadece tek bir lisansüstü programa yerleştirilirler. Birinci yerleştirmeden sonra kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilir.

7) Kayıtlar, kesin kayıt tarihlerinde öğrenciler tarafından bizzat yapılır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle kaydını bizzat yaptıramayan adaylar, vekâlet yolu ile veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler.

8) Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar. Bu durumdaki adaylarbyedekler için yapılacak yerleştirmeye de dâhil edilmezler.

9) a) ALES’ten ilgili puan türünden en az 55 puanı olanlar tezli yüksek lisans ve doktora programlarına,  müracaat edebilirler  (Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar dahil, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sanat Dallarına müracaat edecekler ile yabancı uyruklular hariç).

b) Tezsiz yükseklisans programlarına müracaatta ALES şartı aranmaz. 

c) 4 yıllık Lisans diploması ile doğrudan doktora programına başvuru için ilgili programın puan türünde en az 85 ALES puanına;

d) TUS belgesi (ALES yerine) ile doktora programına başvuru için adaylar 50 Temel Tıp puanına sahip olmalıdır.

10) Doktora programına başvuran adayların YDS’den (anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puan karşılığı puan almaları gerekmektedir.

Yabancı dil puanı geçerlilik süresi beş (5) yıldır. Belge üzerinde geçerlilik süresi yazılı belgeler ise, belge üzerinde belirtilen süre kadar geçerlidir. Süresi geçmiş belgelerle başvuru kabul edilmeyecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan doktora programlarına yapılan başvurularda yabancı dil puanı ve geçerlilik süresi ile ilgili 08.08.2016 tarih ve 75850160- 301.01.01-48981 sayılı yazısı ile 11.11.2016 tarih ve 70695 sayılı yazılarını görmek için lütfen tıklayınız.

11) Lisansüstü programlara başvururken not döküm belgeleri dörtlük sisteme göre düzenlenmiş adayların notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları, “Atatürk Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu” esas alınarak belirlenecektir.

12) Güzel Sanatlar Enstitüsü Ana Sanat Dallarına müracaat edeceklerin, başvurularını yaptıktan sonra 3 adet orijinal iş ve dosyalarını Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğüne teslim etmeleri,  dosya inceleme ve yeterlik sınavları için belirtilen tarihte Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Bir adet fotoğraf (4,5×6cm ebatında)

2) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylardan;

a)Yüksek lisans için Lisans diploma ya da mezuniyet belgesinin ve not döküm belgesinin asılları veya onaylı sureti,

b)Doktora için, yüksek lisans diploması / mezuniyet belgesi ile lisans ve yüksek lisans not döküm belgelerinin asılları veya onaylı sureti,

c) Lisans diploması ile doğrudan doktoraya başvuranlar için lisans diploması / mezuniyet belgesi  ile lisans not döküm belgesinin asılları veya onaylı sureti,

3) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların, (varsa) Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacağı diploma denklik belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve yüksek lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge,

4) 2014 Güz dönemi ve sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilgili puan türünden en az 55 puan almış olduğunu gösterir Sonuç Belgesi’nin veya eş değer kabul edilen diğer sınavlardan (GRE-GMAT) belirtilen puanların karşılığı puanları gösteren belge sureti (Sosyal Bilimler Enstitüsüne  bağlı Anasanat Dallarına başvurularda ALES şartı aranmaz),

5) Tıpta Uzmanlık Sınav (TUS) Belgesi (En az 50 temel tıp puanına sahip olunması gerekir).

6) Doktora programına öğrenci kabulünde adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden merkezî yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan karşılığı almış oldukları notu gösterir belge, Yabancı dil puanı geçerlilik süresi beş (5) yıldır. Belge üzerinde geçerlilik süresi yazılı belgeler ise, belge üzerinde belirtilen süre kadar geçerlidir. Süresi geçmiş belgelerle başvuru kabul edilmeyecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan doktora programlarına yapılan başvurularda yabancı dil puanı ve geçerlilik süresi ile ilgili 08.08.2016 tarih ve 75850160- 301.01.01-48981 sayılı yazısı ile 11.11.2016 tarih ve 70695 sayılı yazılarını görmek için lütfen tıklayınız.

7)  ESRUC kapsamında sadece yurt dışındaki üniversitelerden başvuru kabul edilecek olup, ilgili öğretim elemanları başvurularını, müracaat tarihleri içinde istenen belgelerle, bağlı oldukları Rektörlük kanalıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapacaklardır. ESRUC kapsamındaki yurt içi üniversitelerden ise ÜNİP yoluyla başvuru kabul edilecektir. Enstitülere doğrudan başvuru yapılmayacaktır.

8) ÜNİP kapsamındaki başvurularda öğretim elemanları başvurularını, müracaat tarihleri içinde istenen belgelerle, bağlı oldukları Rektörlük kanalıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklardır. Enstitülere doğrudan başvuru yapılmayacaktır.

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların ALES puanının % 60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı en az 55 puan olmalıdır. Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat eden adaylar, lisans mezuniyet not ortalamasına göre program sıralamasına dahil edilirler.

Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, kontenjan dâhilinde ilgili programa sırayla yerleştirilir. İlk aşamada, belirlenen kontenjan doğrultusunda asıl aday listesi ilgili  enstitü tarafından ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin kayıtlar yapılır. Kesin kayıt tarihinin  bitiminden sonra boş kalan kontenjanlar için yedek listedeki sıralamaya göre ek yerleştirme yapılır ve ilan edilir. Yedek listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları belirtilen tarihlerde yapılır.

2) Doktora Programına,

a) Yüksek lisans derecesi ile başvuracak T.C. uyrukluların ALES puanının % 60’ı, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 30’u ve sınav notunun % 10’unun toplamı en az 65 puan,

b) Lisans derecesi ile başvuracak T.C. uyrukluların ALES puanının % 60’ı, mezuniyet ortalamasının % 30’u ve sınav notunun % 10’unun toplamı en az  en az 90 puan,

c) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve benzeri fakülte diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olup, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların ALES puanının % 60’ı, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 30’u ve sınav notunun % 10’unun toplamı en az 65 puan,

d) Temel tıp bilimlerinde; Tıp Fakültesi mezunu olup temel tıp puanı ile başvuran öğrenciler, sayısal temel tıp puanın % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 50’sinin toplamının en az 50 olması şartı ile ALES puanıyla başvuran öğrenciler ise, ALES puanın % 60’ı, mezuniyet not ortalamasının % 40’ının toplamının en az 65 puan,

olması şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.

3) Güzel Sanatlar Enstitüsü Ana Sanat Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracakların, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 60’ı ve lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı en az 55 puan, Sanatta yeterlik programına, yüksek lisans diploması ile başvuracak olan T.C. uyrukluların programa kabulünde dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notunun %60’ı, yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u ve sınav notunun %10’unun toplamının en az 65 puan  olmalıdır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır. İlk yerleştirme yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek listeden ek yerleştirme yapılır ve ilan edilir. Ek yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları belirtilen süreler içinde yapılır.

4) Yüksek lisans programlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilerden isteyenler dilekçe vererek Yabancı Diller Yüksek Okulunca yürütülmekte olan İngilizce hazırlık sınıflarına devam edebilirler. Bu durumdaki öğrenciler, bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi tamamlanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.

5) Nitelikleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesinde belirtildiği üzere, yüksek lisans veya doktora programlarına müracaat edecek adaylar, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilirler.

6) Doktora programlarına müracaat edip, sınava girmeyen aday/lar programa yerleştirmede değerlendirmeye alınmazlar.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1) İki adet fotoğraf (4,5×6 cm ebatında)

2) Erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınacak “Askerlik Durum Belgesi” (Askerliğini yapmayanlar için)

3) İsteğe bağlı olarak “Danışman Tercih Formu”

4) Nüfus cüzdan sureti

5) Katkı Payı / Öğrenim Gideri dekontu (Uzaktan Eğitim ve İkinci Öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri için)

6) Uzaktan Eğitim Materyal Gideri dekontu (Uzaktan Eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencileri için)

T.C

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VEREN ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİ

İLETİŞİM ADRESLERİ

Enstitü Müdürlüğü

Adresi

e-Posta Adersi

Telefonu

Faks Numarası

Web Adresleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Atatürk Üniversitesi

25240 Yakutiye ERZURUM

atailens@atauni.edu.tr

+90 442 231 4463 +90 442 236 0972

Web

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Atatürk Üniversitesi

25240 Yakutiye ERZURUM

 egitbil@atauni.edu.tr

+90 442 231 5630 +90 442 236 1536

Web 

Fen Bilimleri Enstitüsü

Atatürk Üniversitesi

25240 Yakutiye ERZURUM

fenbil@atauni.edu.tr

+90 442 231 4742 +90 442 239 0973

Web

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Atatürk Üniversitesi

25240 Yakutiye ERZURUM

gsem@atauni.edu.tr

+90 442 231 1470 +90 442 239 5854

Web

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Atatürk Üniversitesi

25240 Yakutiye ERZURUM

 sagbilenst@atauni.edu.tr

+90 442 231 4886 +90 442 236 0969

Web

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Atatürk Üniversitesi

25240 Yakutiye ERZURUM

sosbil@atauni.edu.tr

+90 442 236 0974 +90 442 236 0975

Web

TÜRKİYAT Araştırmaları Enstitüsü

Atatürk Üniversitesi

25240 Yakutiye ERZURUM

turkiyat@atauni.edu.tr

+90 442 231 1119 +90 442 239 5887

Web

Lisansüstü programlarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin katkı payları hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46 ncı maddesinin (b) fıkrasına istinaden 22 Ekim 2016 tarih ve 29865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hükümlere bağlı olarak işlem yapılacaktır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Uzaktan Eğitim ile II. Öğretim Tezsiz Yükseklisans Programlarına ait ücretler için tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına ait ücretler için tıklayınız.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 ncü maddesine göre 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerin iş ve işlemleri bu sayfada yer alan kapsam ve koşullarda gerçekleştirilecektir.

Yatay Geçiş Müracaat Tarihleri      : 01 – 30 Ağustos 2017

Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihleri : 11 Eylül – 15 Eylül 2017

KONTENJANLAR

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Yatay geçiş için öğrencinin Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve ilgili enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir.

(2) Doktora tez önerisi kabul edilmiş olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

(3) Yatay geçiş için başvuruların en geç ders kayıtlarından on gün öncesine kadar ilgili enstitü müdürlüklerine yapılması gerekir.

(4) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları ilgili anabilim/anasanat dallarının görüşleri alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunda belirlenir ve Rektörlüğün onayını müteakip yarıyıl başlamadan önce ilan edilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını sağlayarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(6) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

    DEPARTMENTS

 HORTICULTURE  AGRICULTURAL ECONOMICS  PHYSICS  CIVIL ENGINEERING  CHEMISTRY
 CHEMICAL ENGINEERING  MECHANICAL ENGINEERING  NANOSCIENCE AND NANOENGINEERING  AQUACULTURE  ANIMAL SCIENCE

ADMISSION APPLICATION FOR ALL STUDENTS

MSc and PhD Levels Admission Application and Required Documents

Admission Application (NO INTERVIEW IS REQUIRED FOR FOREIGN STUDENTS APPLICATIONS)

Foreign Students should send the required documents directly to Institute address within the dates 03 July 2017 – 08 September 2017.

Documents Required to be Loaded in PDF Format For Application ;

1) Applicant’s official transcripts including all undergraduate level courses and their grades that given by the universities that applicant graduated.

Applicant who will apply for Master’s program after his/her undergraduate degree has to have at least 2.50 Cummulative GPA over 4.00.

2) One of the Document of Academic Personnel and Graduate Level Entrance Exam (ALES), For Turkish citizens (ALES is valid for three years)

Applicants for Master’s Programs required to have ALES Numerical score minimum 55 GRE is not required for foreign students.

3) One of the Documents of English Proficiency that is accepted according to Atatürk University Senate principles.

English Proficieny Document that is accepted with their minimum score are given at the table seen below;

  Exam

Min.Score

   Atatürk University English Proficieny Exam (will be given by ATASEM)

75

   TOEFL (Paper Based – PBT)

460

   TOEFL (Computer Based- CBT)

170

   TOEFL (İnternet Based – IBT)

70

   ÜDS / KPDS

65

4) Recommendation Letter

For Master’s program, two recommendation letters are required. One of these recommendation letters is required to be prepared by an academic staff who the student worked with.

P.S. 1: Required ALES, minimum scores and minimum cumulative GPA are the same for all Master’s program.

Detailed Information about Mater’s Programs is available in the related Institute Web Page (www.atauni.edu.tr)

5) Tuition fee is 516.00 TL for each term.

     Corresponding address:

Phone: +90 442 231 4742

Fax: +90 442 2360973

E-Mail: fenbil@atauni.edu.tr

Web Url: http://fenbilimleri.atauni.edu.tr

Address: Atatürk University, Graduate School of Natural And Applied Sciences, 25240, Erzurum, TURKEY

ATATÜRK UNIVERSITY

GRADUATE SCHOOL of NATURAL AND APPLIED SCIENCES

2017-2018 AUTUMN TERM

MSc AND PhD LEVELS ADMİSSİON APPLİCATİON

MSc

PhD

AQUACULTURE

Aquaculture

Graduated from Fisheries and the same department

2

1

CHEMISTRY Organic Chemistry Graduated from chemistry department 5

5

History (Establishment and development)

Ataturk University Institute of Science was established by Decree Law No. 41 which published in the Official Gazette No. 17760 and entered into force on 20 July 1982 on the Organization of Institutions of Higher Education.

Science, Engineering, Agriculture Faculties of Ataturk University and master’s and doctoral programs to be opened based on the Faculty of Science are carried out within Institute of Science. In addition, more than one department and interdisciplinary graduate programs are also available in it. 24 master’s programs, 20 doctorate programs and 1 multi-disciplinary in interdisciplinary graduate programs related with departments are being conducted within Institute of Science. Graduate programs taken part in our Institiute and based on Science Education were transferred to the Institute of Education Sciences by Higher Education Council’s decision dated 13.7.2010.

One-year “Academic Preparation” program is given to the students coming from different programs. In addition, an optional “foreign language education” program is also available. All the training programs are in accordance with the purposes and principles of the Organization and Operation Regulation of Graduate Education and carried out within the scope of Training Institutes of Graduate Education Regulation by the Law No. 2547 of Institution of Higher Education.

Mission and Vision

The main objective of the Republic of Turkey, the Great Leader Atatürk’s words, ” Rise to Contemporary Civilization Level” and exceed it. One of the most important elements of achieving this objective is to train qualified people, to use manpower and resources effectively and efficiently. Today, universities have undertaken the task of preparing the young people which have completed basic and secondary education to the future, equip them with knowledge and skills required by our age, so bring them to be a manufacturer and to contribute to the high level of social development. Because of all of these goals and objectives, by the last 50 years, at a higher level of expertise training has been needed and it has been given weight to the graduate programs after training at undergraduate and graduate education.

Atatürk University, one of the largest universities in the Republic of Turkey, and Institute of Science’s contribution to science; with its experienced, dynamic, enlightened and dedicated staff continues to increase even more with each passing year.

Our mission is to generate knowledge by adopting the scientific thinking as a world-view, giving priority to transfer it to society, adopting free thinking, the principle of joint working and cooperation, making a contribution in the field of Science and Technology to Ataturk University that has an ideal of being one of the most powerful universities in our region and our country.

As Institution of Science of Atatürk University, our vision possesses a self-ideal of becoming a model Institute of national and international levels with its quality of education, scientific projects and graduate theses and the principles.

Computer Laboratory Facilities

Ataturk University contains two fully-equipped computer labs and a multi-purpose meeting room used jointly by institutes for graduate education. In addition, large-capacity halls within the President’s Office and Faculties are used for the Institute courses, seminars, and conferences.

University Library provides 24 hour service to undergraduate and graduate students during the academic year. In addition, master’s and doctoral students of the institute use faculty or departments libraries.

Many offices in departments are created for the study of graduate students. Computer equipment and internet are available in this offices. In addition, computers that students can use at any time are available within the institute.

Graduates and Employment

Institute of Science graduates complete their education will become a “Science Specialist” in their field. These people with a diploma of Master’s degree benefit from all the rights and opportunities. In the private sector and public sector they can work as a science specialist in their fields, and as a specialist in universities and other academic units. In addition, they can continue to PhD education in their fields.

Students have completed their PhD education in the institute will get the name of “Doctor of Science”. People who completed his PhD education can work as a lecturer at universities and also be employed as a Doctor of Science in public sector or the private sector. Those who complete this training in their graduate education, with a diploma they benefit from employee rights in the public sector.

Clubs and Social Activities

A club called “Academy Club” was established and operates under the Institute is available. All graduate students registered in the Graduate School is a member of the club. The club management is determined democratically. Club of Institute and the Academy organized social activities like Çanakkale Şehitlikleri Trip in 2009, Tree Planting activity in 2010 and formed the Institute of Science Grove.

In the university campus, graduate School students can benefit from social facilities such as sports halls, canteens, dormitories, facilities etc. with the help of their certificates.

Annual Average Number of Graduates

The average annual number of graduated: 72 PhD students and 110 Master’s, 137 non-thesis Master’s, and totally 247 Master’s students.

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Bir adet fotoğraf (4,5×6 cm ebatında)

2) Yüksek lisans için Lisans,  Doktora için Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi ile lisans ve yüksek lisans not dökümlerinin sureti, ayrıca bu belgelerin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi,

3) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların, (varsa) Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacağı diploma denklik belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve yüksek lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

1) Aday, müracaat tarihleri içerisinde, internet ortamında Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)’nde yer alan formları doldurup başvurusunu yaptıktan sonra gerekli belgeleri ilgili enstitüye iletildikten sonra başvuru işlemi enstitü tarafından onaylanır. Başvurusunu yapan yabancı uyruklu adaylar, evraklarını şahsen teslim edecekler veya e-posta yoluyla eksiksiz olarak göndereceklerdir.  Evrakların eksik olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2) Aday, başvuru işlemi onaylandıktan sonra kullanıcı adı ve şifresiyle Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne giriş yaparak tercih ekranından tercihlerini yapmalıdır. Tercih işlemini yapmayan/tamamlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Yükseklisans programlarına başvuran adaylar, başvuru şartlarını sağladığı programlardan 3 (Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci adayları 1) tercih yapacaklardır. Öğrenciler, tercih sırası dikkate alınarak tek bir yükseklisans programına yerleştirilirler. Birinci yerleştirmeden sonra kayıt hakkı kazanan adaylara ait sıralama listesi  Üniversite web sayfasından ilan edilir.

4) Doktora programlarına başvuracak adayların, ana dilleri dışındaki (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça ) dillerinin birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Yabancı dil puanı geçerlilik süresi beş (5) yıldır. Belge üzerinde geçerlilik süresi yazılı belgeler ise, belge üzerinde belirtilen süre kadar geçerlidir. Süresi geçmiş belgelerle başvuru kabul edilmeyecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan doktora programlarına yapılan başvurularda yabancı dil puanı ve geçerlilik süresi ile ilgili 08.08.2016 tarih ve 75850160- 301.01.01-48981 sayılı yazısı ile 11.11.2016 tarih ve 70695 sayılı yazılarını görmek için lütfen tıklayınız.

5) Lisans veya yüksek lisans diplomasıyla doktora programına müracaat edecek öğrenci adayları 2 tercih yapabileceklerdir.

6) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı şartı aranmaz.

7) Kayıtlar, öğrenciler tarafından bizzat, ilgili enstitü müdürlüklerince belirtilen tarihlerde  yaptırılır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle kaydını bizzat yaptıramayan adaylar, vekâlet yolu ile veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Adaylar, başvuru sırasında istenen belgeleri kesin kayıt sırasında ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.

8) Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde, belirlenen tarihlerde kazandıkları programa kayıt yaptırmayanlar kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler yedekler için yapılacak yerleştirmeye de dâhil edilmezler.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Not döküm belgelerindeki dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları  YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre belirlenir.

2) Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil puanının %30’u değerlendirmeye alınır.

3) Doktora başvurularında yüksek lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil puanının %30’u  değerlendirmeye alınır.

4) Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek nottan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programa sırayla yerleştirilir.

5) Türkçe Dil Sınavı, Üniversite Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) veya enstitü yönetim kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından yapılır. Bu sınavdan başarılı sayılmak ve derslere başlayabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak şarttır.

6) Sınavda başarısız olan öğrenciler, DİLMER tarafından verilen Türkçe eğitimine devam ederler veya  kendi olanakları ile Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar.

7) Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre B2 düzeyi ve üzeri dil belgesine veya ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılırlar.

8) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin mezun oldukları Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği veya tanınırlığı kabul edilmiş ise asıl kayıtları, eğer denkliği veya tanınırlığı bilinmiyorsa geçici kayıtları yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Geçici kayıtları yapılan öğrencilerin mezun oldukları Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği ve tanınırlığı kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların ilgili enstitü ile ilişkileri kesilir.

KESİN KAYIT EVRAKI

1) Dört adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında)

2) Yüksek Lisans için lisans, doktora için Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi, lisans ve yüksek lisans not döküm belgelerinin Türkçe çevirileri (Çeviri onaylarının noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden yaptırılması gerekir),

3)  “Öğrenim vizesi” bulunan pasaportun noter onaylı çevirileri,

4) İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi (Kesin kayıtlardan sonra),

5) Öğrenim Gideri dekontu (Pasaport numarası ile Vakıfbank’ın herhangi bir şubesinden Kurum Tahsilatları İşlemleri olarak yatırabilirler),

6)  Yabancı Uyruklu öğrenciler, talepleri halinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigorta Pirim Ücretini T.C. Ziraat Bankası’nın 34897678-5001 numaralı hesabına yatıracaklardır.

7) Kayıt yaptıran öğrenciler, geçici Yabancı Uyruklu Vatandaş T.C. numarasını enstitüye bildirmek zorundadırlar.

100/2000 YÖK Doktora Bursları Programı Başvuru Sonuçları

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 100/2000 YÖK Doktora Bursları Programı kapsamında üniversitemizde açılması ve öğrenci alınması uygun görülen doktora programlarına öğrenci alınacak olup, başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında ilgili enstitü müdürlüklerine yapılacaktır.

 

PROGRAMLAR, KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

 

BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

YAPILACAK İŞLEM İŞLEM TARİHİ
İlan Tarihi 01 Ağustos 2017
Başvuru ve Onay İşlemleri 07-18 Ağustos 2017
Doktora Yazılı Sınavı 21 Ağustos 2017
Sonuçların İlanı 22 Ağustos 2017
Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları 23-24 Ağustos 2017
Boş Kalan Kontenjanların İlan 25 Ağustos 2017
Ek Yerleştirme Kayıtları 28-29 Ağustos 2017
Ders Kayıtları 11-15 Eylül 2017
Derslerin Başlaması 18 Eylül 2017

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEKLİSANS PROGRAMI BAŞVURULARI

 

İLK YERLEŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. (15.08.2017)

YEDEK YERLEŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. (21.08.2017)

 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun görülmesi üzerine, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Başvuru şartları ve takvimi aşağıya çıkarılmıştır.

Başvuru Şartları

Kontenjan Başvuru Adresi

Program Ücreti

Lisans Mezunu Olmak

50 Öğrenci Öğrenci Bilgi Sistemi

2*2550=5100

Başvuru Değerlendirme ve Yerleştirme Takvim
Başvuru ve Onay İşlemleri 07-11 Ağustos 2017
Sonuçların İlanı 15 Ağustos 2017
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıtları 16-18 Ağustos 2017
Boş Kalan Kontenjanların İlanı 21 Ağustos 2017
Ek Yerleştirme Kayıtları 22-23 Ağustos 2017
Ders Kayıtları 11-15 Eylül 2017
Derslerin Başlaması 18 Eylül 2017