AF KANUNU BİLGİ REHBERİ

Üniversitemiz birimlerine af kanunu kapsamında yapılacak kayıt işlemleri bu sayfada yer alan bilgilere bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici maddeler ekleyen ve 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile düzenlenen geçici 78 nci maddesi aşağıya çıkartılmıştır.

Bu kapsamda olmak üzere, maddenin yürürlük tarihi olan 18 Mayıs 2018 tarihinden önce söz konusu madde kapsamında Üniversitemizden ilişiği kesilenler, dört ay içerisinde 18 Eylül 2018 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği Dekanlığa/Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 78 inci maddesinde yer alan esaslar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkartılacak uygulama esaslarına bağlı olarak öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.”

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA  7143 SAYILI KANUN İLE EKLENEN 

GEÇİCİ 78 İNCİ MADDE UYGULAMA ESASLARI

 

7143 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri (YÖK_08.06.2018/45837)

Öğrenci Affına İlişkin Bilgilendirme (YÖK_08.06.2018)

YAPILACAK İŞLEM

TARİH

Başvuru Başlangıç Tarihi 18 Mayıs 2018
Başvuru Bitiş Tarihi 18 Eylül 2018

Kanundan yararlanarak eğitimlerine devam isteyenlerin, başvuru tarihleri içerisinde  Öğrenci Bilgi Sisteminde ön kayıtlarını yapıp, alacakları ön kayıt başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle kayıtlarını sildirdikleri veya ilişiklerini kestirdikleri Müdürlüklere/Dekanlıklara müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminde kaydınız bulunmuyorsa

Af Kanunu Başvuru Form Oluşturma Yardım Kılavuzu
HEMEN KAYDOLMAK İÇİN TIKLAYINIZ OBS KAYIT YARDIM KILAVUZU

 

1)  Ön Kayıt Başvuru Formu (Öğrenci Bilgi Sisteminde yapılacak ön kayıt sonrasında alınacaktır.)

2) Adli Sicil Belgesi

3) 1992 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan Askerlik Şubelerinden alınan askerlik durumunu belirtir belge.

4) Lise / Önlisans Diploması (Kurum onaylı fotokopisi), (Üniversiteye kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar)

5) ÖSS Sınav Sonuç Belgesi (Üniversiteye kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar)