AF KANUNU BİLGİ REHBERİ

Üniversitemiz birimlerine af kanunu kapsamında yapılacak kayıt işlemleri bu sayfada yer alan bilgilere bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici maddeler ekleyen ve 26.11.2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 32 inci maddesi ile düzenlenen geçici 68 nci maddesi; “Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda olmak üzere, maddenin yürürlük tarihi olan 26 Kasım 2014 tarihinden önce Üniversitemizden ilişiği kesilenler, beş ay içerisinde 27 Nisan 2015 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği Dekanlığa/Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 58 inci maddesinde yer alan esaslara bağlı olarak öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

Geçici Madde 58–  

(Ek: 13/2/2011-6111/173 md.)Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler ile yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içinde başvuranlardan durumu kurumlarınca uygun bulunanlar 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitim-öğretime başlayabilirler. Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık, önlisans veya lisans düzeyinde öğrenim görürken 22/10/2008 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişiği kesilenler, bu maddeninyayımı tarihinden itibaren yukarıda belirlenen süre içerisinde başvurmaları halinde Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen yükseköğretim kurumlarına intibakları sağlanır. Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler. Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki kontenjan sınırlaması olan eşdeğer bölümlere, kontenjan sınırlaması olmayan diploma programlarında ise istedikleri bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

YAPILACAK İŞLEM

TARİH

Başvuru Başlangıç Tarihi 26 Kasım 2014
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar DönemindeÖğrenime Başlamak İçin Son Başvuru Tarihi 02 Şubat 2015
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz DönemindeÖğrenime Başlamak İçin son Başvuru Tarihi 26 Nisan 2015

Kanundan yararlanarak eğitimlerine devam isteyenlerin, başvuru tarihleri içerisinde  ön kayıtlarını yapıp, buradan alacakları ön kayıt başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle kayıtlarını sildirdikleri veya ilişiklerini kestirdikleri Müdürlüklere/Dekanlıklara müracaat etmeleri gerekmektedir.

1- Lise / Önlisans Diploması (Aslı),

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (1 adet)

3- Son altı ayda çekilmiş, vesikalık fotoğraf (4 adet)

4- 1992 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan Askerlik Şubelerinden alınan askerlik durumunu belirtir belge.

5- Lisans programlarına kayıt yaptıracaklar için başka lisans programında (açıköğretim-uzaktan eğitim hariç) öğrenim görmediğine dair, Önlisans programlarına kayıt yaptıracaklar için ön lisans programında (açık öğretim-uzaktan eğitim hariç) öğrenim görmediğine dair yazılı beyan,

6- Öğrenim ücretinin ödendiğine dair bilgi/belge,

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA

6569 SAYILI KANUN’UN 28, 29 VE 32 NCİ MADDELERİ İLE

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULAMA ESASLARI

( 04 Ocak 2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı)

A-a) 6569 Sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanuna eklenen Geçici 68 inci madde kapsamından yararlanabilecekler,

1) Eğitim Enstitüleri gibi kapatılan kurumlardan, öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan ön lisans veya lisans programlarından ilişiği kesilen veya yerleşen öğrencilere,

a) Ebelik, hemşirelik gibi 2 yıllık ön lisans programları ile eğitim enstitülerinden ilişiği kesilenler için; üniversitenin bu programlarla ilgili 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulu bulunuyorsa, öğrencinin ayrıldığı programdan alması gereken dersleri tamamlamalarına ve başarılı olmaları durumunda almaları gereken 2 yıllık programların diplomalarının verilmesine,

b) Öğrenci alımı durdurulan veya kapanan programların ikinci öğretim programı olması durumunda ve üniversitede aynı programın birinci öğretim programında eğitimin devam ediyor olması halinde eğitime birinci öğretim programında devam etmesine,

c) Eczacılık Fakültesi eğitim süresinin dört yıldan beş yıla çıkartılması nedeniyle, bu programlardan ilişiği kesilerek başvuran öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları kredilerin toplam kredi yükünden düşülerek Üniversitedeki mevcut programlara intibaklarının yapılarak eğitimlerine devamına,

d) Kapatılan programlara yerleşen ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin, Üniversitesi tarafından eş değer bir programa intibakının yapılmasına,

e) YAYKUR, Mektupla Öğretim gibi eğitim veren kurumlardan ilişiği kesilenlerin Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim programlarına kayıt hakkı verilmesine,

2) Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilerek yükseköğretim kurumları ile çeşitli kurumlara protokol uyarınca yapılan önlisans ile lisans tamamlama programlarından ilişiği kesilen öğrencilerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 68 inci maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerine,

3) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 58. maddesinde yer alan “bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrenciler” ifadesinin önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencileri kapsadığına,

4) Terör suçu hariç, ilişiği kesilen, kendi isteği ile ilişiğini kesen veya ilişik kesme tarihinden sonra hüküm giyen öğrencilerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 68 inci maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerine,

5) Halen tutuklu veya hükümlü olanların 26 Nisan 2015 tarihine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna başvurması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun geçici 68 inci maddesi hükümlerinden yararlanabileceğine,

6) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun geçici 68 inci maddesinde öngörülen başvuru süresi içerisinde mücbir sebeplerle başvuramayanlar, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanlardan ancak raporlu olduğuna ilişkin heyet raporunu 26.05.2015 tarihi mesai bitimine kadar ibraz edenlerin bu kanundan yararlandırılmalarına,

7) Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesildikten sonra TC vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişilerden vatandaşlık haklarının kullanılmasına ilişkin alınmış yargı kararı olmaması durumunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun geçici 68 inci maddesi hükümlerinden yararlanmalarına,

8) Yükseköğretim Kurumlarının yurt dışı üniversite ile ortak lisans veya ön lisans eğitimi veren programlarına kayıtlı olan öğrencilerden her ne sebeple olursa olsun Türkiye’de bağlı olduğu üniversitesinden ilişiği kesilerek öğrenciliği sona erenlerin adı geçen kanunla ilgili işlemlerinin üniversitesi tarafından yürütülmesine, bu durumdaki öğrencilerden yurt dışındaki üniversiteden ilişiği kesilmesi nedeniyle ortak programa devam edemeyecek olanların üniversitesinde eşdeğer bir programa devam etmesine,

9) Bir lisans programından önlisans diploması alarak ayrılanların da, söz konusu maddeden yararlanarak lisans programına kayıt yaptırabileceklerine veya istemeleri halinde Meslek Yüksekokullarında önlisans programına intibak ettirilebileceklerine,

A-b) 6569 Sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 68 inci madde kapsamından yararlanamayacaklar:

10) Anadal lisans programından mezun olan ancak çift anadal ve yan dal programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin madde kapsamından yararlanamayacaklarına,

11) Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırıldığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilen kişilerin madde kapsamından yararlanamayacaklarına,

12) Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için çift anadal lisans programından ilişiği kesilen öğrencilerin de çift anadal programına yeniden kayıt yaptıramayacaklarına,

Diğer hususlar:

13) Öğrencilerin kayıt hakkı kazandığı veya ilişiğinin kesildiği yükseköğretim kurumunun bağlantısının değişmiş olması halinde, yeni bağlantısının olduğu yükseköğretim kurumuna başvurmasına,

14) “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 68 inci maddesinden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler,  Üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki Yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.”  hükmünün uygulanmasında;

a) Öğrencinin geçmek istediği programın üniversiteye giriş yılı itibariyle öğrenci almaması ve daha sonra öğrenci almaya başlaması veya puan türünde değişiklik olması durumunda söz konusu programlar için 2014 yılı ÖSYS taban puanlarına göre işlem yapılmasına, 2014 yılında programın öğrenci almaması durumunda öğrenci aldığı son yıldaki OSYS taban puanına göre işlem yapılmasına,

b) Bu durumdaki adayların Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde I’ine ilişkin usul ve esaslarda yer alan şartları tamamlamaları halinde bu madde kapsamında başvuru yapabilmelerine,

15) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 68 inci maddesi ile atıf yapılan Geçici 58 inci madde kapsamında; bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananların başvurmaları halinde açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki diploma programlarında yatay geçiş için süre kısıtlaması uygulanmamasına, ancak konuya ilişkin başvuru tarihlerinin ilgili üniversite tarafından öğrencilere duyurulmasına ve öğrencilerin duyurulan tarihlerde adı geçen üniversiteye başvuru yapmasına,

16) Yükseköğretim Kurumlarına Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşerek, intibak programından ilişiği kesilen öğrencilerin de Dikey Geçiş Puanı dikkate alınarak 14 ve 15. maddedeki uygulamaya göre diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmesine,

17) Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden iş veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenlerin, ilişiğinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak öğrencilik hakkını elde etmesi durumunda, iş veya ikametinin bulunduğu ildeki yükseköğretim kurumlarında aynı veya benzer lisansüstü programların bulunması ve üniversitenin ilgili kurulları tarafından söz konusu programlara kabul edilmesi durumunda yatay geçiş yapabilmesine,

18) Halen örgün önlisans veya lisans programına kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’nun aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğine ilişkin karar çerçevesinde kayıtlı oldukları programla aynı düzeydeki örgün bir programa başvuran bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabilmesine,

19) Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme hakkı kazananların ise bunlardan bir tanesine kayıt hakkının olduğuna,

20) Belirli sağlık şartları öngörülen programlardan, bu şartlan sağlayamamaları nedeniyle kaydı yapılamayan veya kaydı silinen öğrencilerle ilgili olarak, OSYM tarafından başka bir programa yerleştirilme işlemi yapılmışsa yapılan işlemin dikkate alınmasına, OSYM tarafından başka bir programa yerleştirilmemişse, üniversite tarafından sağlık raporu istenmeyen benzer bir programa devam imkânı tanınmasına, üniversitede benzer bir programın yer almaması halinde öğrencinin söz konusu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYS taban puanı dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından öğrencinin tercihleri de dikkate alınarak uygun görülecek bir programa yerleştirilmesine,

21) Vakıf yükseköğretim kurumlarının burslu programlarına yerleşerek kayıt yaptırmayan veya bu programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin burs imkânının devam edip, etmeyeceğinin yükseköğretim kurumunun ilgili kurulları tarafından değerlendirilmesine.

22) a) 2014-2015 eğitim öğretim döneminde öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda zorunlu hazırlık sınıfında eğitime devam eden öğrencilerin 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitime devam edip etmeyeceği hususunun yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından değerlendirilmesine,

b)  2014-2015 eğitim öğretim döneminde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimini ikinci kez tekrar alanlardan ise yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine devam etmek istemeyenlerin bahar döneminden itibaren önlisans/lisans programlarının birinci sınıflarına devam edebilmelerine,

23) Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın öğretim dili tamamen yabancı dil veya en az %30 yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin, yabancı dil yeterlilik koşulunu sağlayamaması durumunda üniversitede varsa öğretim dili Türkçe programda eğitimine devam etmesi, öğretim dili Türkçe program olmaması durumunda öğrenciden alınacak 5 tercihle beraber başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu’na gönderilmesine,

24) Tıpta Uzmanlık hariç diğer araştırma görevlisi kadrolarından ilişiği kesilenlerin, araştırma görevlisi kadrosuna dönemeyeceğine ancak istemeleri halinde ilişiklerinin kesildiği lisansüstü programa kayıt olabileceklerine, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonucunda araştırma görevlisi iken ilişiği kesilen ve yükseköğretim kurumlarına başvurarak aftan yararlanacak öğrencilerin eğitim yapacağı anabilim dalı veya bilim dalı ilgili Yükseköğretim kurumu tarafından bildirilerek 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 68 inci maddesi çerçevesinde araştırma görevlisi kadrosu verilmesi talep edilmesi halinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından aynı kapsamda değerlendirilmesi uyarınca ilgili anabilim dalı veya bilim dalına kadro kullanım izni verilmesine,

25) 6569 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c maddesi  “Azami süreler içerisinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.” hükmü uyarınca öğrenim ücretini yatırmayan ikinci öğretim öğrencilerinin kayıtlı olduğu programdan ilişiğinin kesilemeyeceğine, daha önce ilişiği kesilen öğrencilerin de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 68 inci maddesi uyarıca kayıtlarının yapılmasına,

26) Yükseköğretim kurumlarından 26 Kasım 2014 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrencilerin ilişiklerinin kesildiği Yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları halinde, geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilmesine,

27) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 68 inci maddesi uyarınca kayıt hakkı kazanan öğrencilerce 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitime devam hakkı verilenlerden ilgili döneme ilişkin katkı payı/öğrenim ücretinin alınmasına, 2015-2016 eğitim öğretim yılında eğitime devam hakkı verilenlerden ise katkı payı/öğrenim ücretinin 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran diğer öğrencilerle birlikte alınmasına, kayıt tarihinden önceki yıllar için herhangi bir katkı payı/öğrenim ücreti alınmamasına,

28) Kayıt yaptırıp 2014-2015 eğitim öğretim yılında eğitime devam etmeyen öğrencilerden 15. ve 16. maddede yer alan hükümlerden yararlanarak yatay geçiş yapacakların kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumuna ayrıca katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gerekmediğine,

29) 6569 Sayılı Kanun’un 29. Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde yapılan değişiklik uyarınca programın öğrenim süresi (OSYS Kılavuzunda belirtilen öğrenim süresi) sonunda mezun olamayan öğrencilerden ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınır.” hükmünün 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminden itibaren uygulanmasına,

30) Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı halen öğrenim gören öğrenciler bakımından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde yer alan azami surelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmayarak, kanunun yayımı tarihinden itibaren azami sürenin başlamasına,

31) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 68 inci maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına dönerek kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt tarihlerinden itibaren azami sürenin başlamasına,

32) Mühendislik Tamamlama Programlarının öğrenim süresi 3795 sayılı Kanunda iki dönem olarak tanımlanmakta olup, söz konusu programın azami süresinin belirlenmesinde ilgili Kanunda iki yıllık önlisans programlarına 2 yıl, 4 yıllık lisans programlarına 3 yıl ek süre verildiği dikkate alınarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen müfredatı uygulayan programda artırım yapmayan yükseköğretim kurumlarındaki Mühendislik Tamamlama programı öğrencilerine ilave bir yıl eğitim öğretim hakkı verilerek 2 yıl içinde öğrenimlerini tamamlamaları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen müfredatta üst sınırı geçmemeleri kaydıyla artırım yaparak programı uygulayan yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilere ise iki yıl ilave eğitim öğretim hakkı verilerek 3 yıl içinde öğrenimlerini tamamlamaları, bu sürelerde tamamlayamayanların ilişiklerinin kesilmesine, halen yükseköğretim kurumlarında kayıtlı mühendislik tamamlama programı öğrencilerinin toplam süresinin de kanunun yayımı tarihi ile başlamasına, (14 Ocak 2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı)

33) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumlan ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık, önlisans veya lisans düzeyinde öğrenim görürken 22/10/2008 tarihinden itibaren 26/11/2014 tarihine kadar terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun kurumlan ile ilişiği kesilenlerin, 5 ay içerisinde başvurmaları halinde Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen yükseköğretim kurumlarına intibaklarının sağlanmasına,